.
Lapiseiras e Grafites
Produto
Lapiseira Atlas
Lapiseira Borracha
Lapiseira Yes 0.5
Lapiseira Yes 0.7
Lapiseira Yes 0.9
Lapiseira Pentel 0.3
Lapiseira Pentel 0.5
Lapiseira Pentel 0.7
Lapiseira Pentel 0.9
Lapiseira Polly 0.5 Faber Castel
Lapiseira Polly 0.7 Faber Castell
Lapiseira Tecno Cis 0.5
Lapiseira Tecno Cis 0.7
Lapiseira Tecno Cis 0.9
Grafite 0.3 2B
Grafite 0.3 HB
Grafite 0.3 B
Grafite 0.3 H
Grafite 0.5 2B
Grafite 0.5 HB
Grafite 0.5 B
Grafite 0.5 H
Grafite 0.7 2B
Grafite 0.7 HB
Grafite 0.7 B
Grafite 0.7 H
Grafite 0.9 2B
Grafite 0.9 HB
Grafite 0.9 B
Grafite 0.9 H
Grafite 0,5 Colorido
Refil para Lapiseira Borracha